Наша оферта

Маркетингове порадництво

Ми проводимо також аналiз дотеперiшнiх маркетингових дiй Клiєнта. Удiляємо порад в обсязi планованої стратегiї фiрми – для цього проводимо комунiкацiйний аудит, контроль оцiнювання та удiляння правних порад.

Навчання

Ми приготовлюємо зовнiшнi та внутрiшнi навчальнi курси, а також навчальнi проєкти. Проводимо навчання в областi бепосередньої продажi, обслуги Клiєнта, питань зв’язаних з рекламою та загального розумiння маркетингу.

Ми проводимо навчання на територiї цiлого краю, також з участью перекладачi. За бажанням Клiєнтiв ми опрацьовуємо навчальнi курси з областi тем, якi не є зв’язанi з головною дiяльнiстю фiрми.

Маркетинговий Outsorsing

Нашi Клiєнти, котрi в своїх фiрмах не мають вiддiлу або одиниць, що займалисяб меркетингом, можуть рахувати на нашу допомгу в цьому обшарi згiдно з правилами заступлення такого вiддiлу. Ми пропонуємо також комплекснi маркетинговi послуги у спiвпрацi з фiрмами.

Опрацювання сратегiй (Фiрми, продукти, промування)

Докладне i цiлiсне опрацювання рекламної стратегiї, котру ми є готовi виконати, запевняє нашим Клiєнтам ощаднiсть так часу як i фiнансових накладiв. На основi ранiше опрацьованих аналiзiв i маркетингових дослiджень докнуємо селекцiї i добераємо найбiльш оптимальнi рекламнi дiї.

Дослiджуємо доцiлевi групи

Приготовлення стратегiї рекламних дiй попереджає докладний аналiз доцiлевих груп. В рамах традицiйних дослiджень маркетингу ми приготовлюємо доповiдi, котрi вмiщують зiбранi iнформацiї про туж групу, такi як: користання з засобiв масової iнформацiї, демографiчний, психографiчний та галузьний подiл iтп.

Крiм традицiйних дослiджень ми займаємось опрацьовуванням нестандартних дослiджень (передтестування реклами, iндивiдуальне iнтерв’ю, фокуснi дослiдження iтп).

Аналiз засобiв масової iнформфцiї

Нашим Клiєнтом в цьому обсязi служимо нашим багатим досвiдом. Гарантуємо фахове дослiдження засбiв масової iнформфцiї, котрi допоможуть вибрати найбiльш оптимальнi для Вас рiшення в обсязi реклами.

Public Relations

Ми опрацьовуємо стратегiю Public Relations, за одно як доповнення початкової форми промування, але також як самостiйнi стратегiї, котрi творять образ фiрми. Ми приготовлюємо Public Relations зовнiшнiй та внутрiшнiй, а також за бажаннням Клiєнта ми опрацьовуємо комплект кризових процедур. Ми проводимо навчання яке вiдноситься до засобiв масової iнформацiї. Дослiджуємо доцiлевi групи.

Планування сервiсiв www, е-маркетинг, е-commerce

Ми плануємо функцiональнi, естетичнi та небанальнi: iнтернетовi сторiнки, продуктовi сервiси, системи управлiння змiстом, е-магазини, котрi сповнюють очiкування наших Клiєнтiв. Багата графiка, показ та звук заохочують тих, хто переглядує сторiнку, щоб увiйшили в iнтеракцiю з нею.

Застосування нетипової форми викликає те, що особа, котра вiдвiдує сервiс, мимохiдью впiзнає особивi риси продукту та бажанi iнформацiї необхiднi щоб пiдняти рiшення про закуп.

Творення i продукцiя реклам

Ми пропонуємо нашим Клiєнтам до вибору шероку гаму реклам в засобах масової iнформацiї, а також в нестандардних засобах масової iнформацiї. Ми займаємось творенням реклам рiзних видiв (outdoor, indoor). Ми дбаємо також про те щоб вимаганi реклами витворювались як найшвидше i за оптимальною цiною.

Система Вiзуальної Iдентифiацiї (СВI)

Опрацювання ситеми вiзуальної iдентифiкацiї має великий вплив на збiльшення ефективного розпiзнавання марки чи продукту. Вiдповiднiй добiр таких елементiв як логотип, назва, колiр чи рiд черенки з посеред фiрмвих матерiялiв, спричиняє те, що даний предмет стаєтья бiльш помiтнiшим та вирiзнюється серед iнших якi знахдяться на ринку. Нашим Клiєнтам пропонуємо професiональну допомгу в порадництвi i творенi власної, неповторної системи вiзуальної iдентифiкацiї.

Опрацювання

Крiм удiляння порад, навчальних курсiв за бажанням Клiєнтiв ми приготовлюємо рiзного типу опрацювання, такi як: бiзнесовi плани, маркетинговi плани, плани промування, внески про допомогу, внески єврпейсього союзу, опрацювання аналiзiв, а таож нетиповi опрацювання.

Two For You | ul.: Gliniana 29, 20-616 Lublin | tel.: 607 37 25 28 | fax: 81 47 074 78 |informacje@24u.com.pl

© 2022 24u.com.pl, realizacja: adm-media.pl